Regulamin i polityka prywatności sklepu internetowego TOTOMATO

1. Definicje

1.1. TOTOMATO – Bogusława Matuszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NEUTRINO Bogusława Matuszewska. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres prowadzenia działalności 00-403 Warszawa, ul. Solec 24 lok. 83, NIP:894-140-02-56.

1.2. Klient – podmiot korzystający ze usług portalu TOTOMATO

1.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje rezerwacjiw Sklepie internetowym TOTOMATO w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową stosownie do art. 221 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.121 ze zm.).

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego TOTOMATO

1.5. Sklep Internetowy TOTOMATO – prowadzony przez TOTOMATO sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową https://boguslawamatuszewska.com

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego TOTOMATO, w tym dokonywania w nim rezerwacji drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internet i warunki na jakich się to odbywa.

2.2. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego TOTOMATO jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.3. Klienci mogą korzystać ze Sklepu internetowego TOTOMATO po dokonaniu rejestracji i utworzeniu konta, gdzie gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie zgodnie z pkt 3 Regulaminu albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji a także po wyrażeniu zgód wymaganych przez TOTOMATO.

3. Rejestracja w Sklepie

3.1. Klient rejestruje się w Sklepie internetowym TOTOMATO i tworzy swoje indywidualne konto wypełniając formularz rejestracyjny, gdzie należy podać identyfikator i hasło oraz adres e-mail a także podać inne niezbędne dane i wypełnić wymagane pola. Klient powinien zachować identyfikator i hasło w tajemnicy.

3.2. Rejestracja i korzystanie z konta są nieodpłatne.

3.3. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto w Sklepie internetowym TOTOMATO wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o usuniecie konta na adres podany na stronie Sklepu.

3.4. W razie zmiany danych podanych podczas rejestracji Klient jest zobowiązany przed dokonaniem kolejnego zakupu w Sklepie internetowym TOTOMATO zaktualizować dane.

4. Informacje o produktach

4.1. Ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w sytuacjach w których jest to wymagane przepisami prawa.

4.2. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu internetowego TOTOMATO nie stanowią oferty. TOTOMATO ma prawo do wycofywania produktów, dokonywania zmian w ich cenach a także dostępnych sposobach płatności.

5. Sprzedaż produktów i usług

5.1. Klient składa zamówienie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu internetowego TOTOMATO.

5.2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub usługi na warunkach określonych w opisie produktu na stronie internetowej Sklepu internetowego TOTOMATO.

5.3. W przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą lub płatności elektronicznej Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówioną usługę lub produkt oraz kosztów dostawy nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, a w razie niedokonania płatności w tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

5.4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez TOTOMATO zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. 

5.5. W razie anulowania zamówienia zgodnie z punktami poprzednimi TOTOMATO zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności zgodnie z postanowieniami pkt 7.4.

6. Formy płatności

6.1. W Sklepie internetowym TOTOMATO dostępne są następujące formy płatności:

a. Przelewem – po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w którym wskazany jest numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty. Po zaksięgowaniu całej wpłaty na rachunku bankowym TOTOMATO przystępuje do realizacji usługi.

b. PayPal – płatność dokonywana elektronicznie za pośrednictwem PayPal. TOTOMATO przystępuje do realizacji usługi po otrzymaniu informacji od PayPal o dokonaniu całej płatności.

6.3. Nie ma możliwości dokonania zapłaty częściami w różnych formach płatności.

7. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

7.1. Konsument, który zawarł umowę w Sklepie internetowym TOTOMATO może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych niżej.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od zawarcia umowy.

7.3. Dla skuteczności odstąpienia Konsument powinien złożyć TOTOMATO w w/w 14 dniowym terminie oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.4. W razie odstąpienia od umowy TOTOMATO niezwłocznie  zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że uzgodniono z TOTOMATO inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat związanych ze zwrotem. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej.

8. Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1. TOTOMATO będzie podejmować starania, by spory z Klientami rozwiązywać polubownie bez udziału podmiotów trzecich. TOTOMATO informuje jednocześnie, że istnieją metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Przykładowo Konsument może zwrócić się do: a) stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu, b) do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego, c) do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów o bezpłatną pomoc w załatwieniu sporu. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronach internetowych Inspekcji Handlowej, rzeczników konsumentów oraz UOKiK.

9. Dane osobowe

9.1. W związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, a w szczególności w związku z zawieraniem umów sprzedaży oraz usługi Newsletter TOTOMATO gromadzi dane osobowe. Dane te są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.

9.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta może uniemożliwiać składanie zamówień.

9.3. Administratorem danych osobowych jest TOTOMATO (dane jak w pkt 1.1. Definicji).

9.4. TOTOMATO przetwarza dane osobowe w celu obsługi konta Klienta w Sklepie internetowym TOTOMATO, w celach księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umów sprzedaży, a także w celach marketingowych, w tym do przesyłania Klientowi informacji handlowych w formie Newslettera.

9.5. W celu wykonania umowy z nami przetwarzamy takie dane, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i dostawy, NIP, adres e-mail, nr telefonu. Gromadzimy także takie informacje, jak adres IP, Cookies, informacje o przeglądarce. Dane gromadzimy na podstawie zgody Klienta, w sposób zautomatyzowany lub z ogólnie dostępnych źródeł.

9.6. Dane osobowe potrzebne do wykonania umowy będą przetwarzane do czasu zrealizowania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane prze okres przedawnienia lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane zbierane w celach marketingowych będą przetwarzane do dnia odwołania zgody na ich przetwarzanie.

9.7. TOTOMATO może przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującym prawem, np. właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto TOTOMATO może przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom trzecim w celu realizacji umów zawartych z Klientem, np. operatorom obsługującym płatności elektroniczne czy dostawcom usług informatycznych i księgowym.

9.8. Na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, a także do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych. Klient posiada też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pliki cookies

10.1. W celu ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego i w celach statystycznych TOTOMATO używa plików cookies, czyli niewielkich plików, najczęściej tekstowych, które nasz serwis instaluje na urządzeniu (np. komputerze, telefonie) Klienta.

10.2. Klient może samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli Klient nie zablokuje tych plików, to zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

10.3. Klient może w każdej chwili zablokować korzystanie z plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego TOTOMATO.

10.4. Sklep internetowy TOTOMATO stosuje cookies.

10.5. Pliki Cookies nie są łączone z danymi osobowymi Klienta i nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości.

11. Newsletter

11.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera Sklepu Internetowego TOTOMATO podczas procesu rejestracji lub później wypełniając stosowny formularz dostępny na stronie Sklepu.

11.2. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera będzie otrzymywał na podany adres e-mail informacje handlowe i marketingowe wysyłane przez TOTOMATO.

11.3. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

11.4. Klient może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie Newslettera wypełniając stosowny formularz dostępny na stronie TOTOMATO.

12. Postanowienia końcowe

12.1. TOTOMATO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz uzupełnień Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn. Dokonane rezerwacje są realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji.

12.2. TOTOMATO zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania ze Sklepu internetowego TOTOMATO, w szczególności w razie awarii, konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji itp. prac.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do umów sprzedaży pomiędzy Klientem a TOTOMATO, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

12.4. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z umowami zawieranymi przez Klientów i TOTOMATO w ramach Sklepu internetowego TOTOMATO oraz z korzystaniem ze Sklepu będą rozstrzygały polskie sąd powszechne. Przy tym dla sporów pomiędzy TOTOMATO i Klientem nie będącym konsumentem właściwy miejscowo jest sąd właściwy wg siedziby TOTOMATO.

12.5. Jeżeli niniejszy Regulamin ma kilka wersji językowych, rozstrzygająca jest polska wersja Regulaminu.